ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ

หัวเรื่องประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียดประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-08-30
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-09-10