รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2564

หัวเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2564
รายละเอียดรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2564
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-09-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)