เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

หัวเรื่องเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
รายละเอียดเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 ภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สตง.ภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-10-15
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)