2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หัวเรื่อง2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียดมีการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีสำคัญประกอบงบทดลองเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 และเผยแพร่ เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-10-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)