ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาระบาดวิทยา ปีการศึกษา 2564

หัวเรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาระบาดวิทยา ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเปิดรรับlสมัครแบบออนไลน์ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://admission.mfu.ac.th
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-12-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-12-10