รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

หัวเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
รายละเอียดรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-12-30
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)