รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2565

หัวเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2565
รายละเอียดรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2565 (ไตรมาส ที่2)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-03-23
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)