รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2565

หัวเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2565
รายละเอียดรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-03-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)