แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวเรื่องแบบฟอร์มสรุปรายงานผลการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
รายละเอียดแบบฟอร์มรายงานผลการไปอบรม/ประชุม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ใช้สำหรับแนบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-04-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)