หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดใช้สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
และแบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-04-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)