ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนิติกร

หัวเรื่องประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-05-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)