รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565

หัวเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565
รายละเอียดรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 3)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-06-28
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)