รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (เพิ่มเติม)

หัวเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (เพิ่มเติม)
รายละเอียดรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (เพิ่มเติม) ไตรมาสที่ 4
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-09-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)