รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2565

หัวเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2565
รายละเอียดรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ไตรมาสที่ 4
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-09-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)