ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)