เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ สายสวนสงช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต

หัวเรื่องเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ สายสวนสงช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต
รายละเอียด1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2.แบบ บก.06
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-23
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)