แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 2560

หัวเรื่องแบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 2560
รายละเอียดส่งพรส. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2016-09-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ2017-09-30