รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หัวเรื่องรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียด1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/นอกงบประมาณ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2017-10-30
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)