รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หัวเรื่องรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียด1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ/เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2017-10-30
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)