แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)

หัวเรื่องแบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
รายละเอียดแบบฟอร์มทำบัตร
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน และใบลา
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-06-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)