Update Freelance: ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง

Update Freelance: ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง