Update Freelance: ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Update Freelance: ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์