Update Freelance: ประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooling) ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

Update Freelance: ประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooling) ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง