Update Freelance: เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ชนิดไฮเอน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

Update Freelance: เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ชนิดไฮเอน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง