Update Freelance: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2 ) ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 W จำนวน 2 เครื่อง

Update Freelance: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2 ) ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 W จำนวน 2 เครื่อง