Update Freelance: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก (Mini drill)

Update Freelance: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก (Mini drill)