Update Freelance: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

Update Freelance: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน