Update Freelance: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมฯ ODOD ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)

Update Freelance: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมฯ ODOD ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)