ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกาศวันที่่ 17 ธันวาคม 2556

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกาศวันที่่ 17 ธันวาคม 2556

Update Delete

หัวเรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกาศวันที่่ 17 ธันวาคม 2556
รายละเอียด<p>
ด้วยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในงานของโรงพยาบาลพะเยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 1 รายการได้แก่ โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้วจำนวน 9 เครื่องในวงเงิน 153,000 บาท</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)