ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง

Update Delete

หัวเรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง
รายละเอียด<p>
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา&nbsp; จำนวน 1 รายการ&nbsp; ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ&nbsp; จำนวน&nbsp; 425,000 ตัวอย่าง</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)