สอบราคายา Piperacillin 4 gm + Tazobactam sodium 500 mg injection จำนวน 3,000 vial

สอบราคายา Piperacillin 4 gm + Tazobactam sodium 500 mg injection จำนวน 3,000 vial

Update Delete

หัวเรื่องสอบราคายา Piperacillin 4 gm + Tazobactam sodium 500 mg injection จำนวน 3,000 vial
รายละเอียด<p>
จังหวัดพะเยามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามรายการดังต่อไปนี้<br />
1.รายการเวชภัณฑ์ยาคือ&nbsp; Piperacillin 4 gm + Tazobactam sodium 500 mg injection จำนวน&nbsp; 3,000&nbsp; vial&nbsp; ปรากฏตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย<br />
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว<br />
&nbsp; &nbsp; 2.3ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น<br />
&nbsp; &nbsp; 2.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.5ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.6ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้<br />
3.&nbsp; กำหนดวันรับซองและเปิดซองสอบราคา<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.1 ยื่นซองทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.&nbsp; ณ&nbsp; คลังยา&nbsp; โรงพยาบาลพะเยา<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.2 เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป&nbsp;<br />
ณ ห้องประชุมเวชกรรมสังคม&nbsp; โรงพยาบาลพะเยา&nbsp;&nbsp; อ.เมือง&nbsp;&nbsp; จ.พะเยา&nbsp;&nbsp; 56000<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพะเยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (054)&nbsp; 409300&nbsp; ต่อ&nbsp; 1118&nbsp; หรือ&nbsp; (054) 409312&nbsp; ในวันและเวลาราชการ</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)