เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

Update Delete

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-10-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)