ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศ์กเมตร

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศ์กเมตร

Update Delete

หัวเรื่องร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศ์กเมตร
รายละเอียด<p>
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศ์กเมตร</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)