ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

Update Delete

หัวเรื่องประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด<p>
โรงพยาบาลพะเยา เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดพะเยา ขนาด ๔๐๐ เตียง ได้ให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อยา Manidipine ๒๐ mg tablet ซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงต้องดำเนินการจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพี่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)