ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Update Delete

หัวเรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด<p>
ตามที่จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการได้แก่&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ยา Manidipine ๒๐ mg tablet จำนวน ๓,๐๐๐ กล่องๆละ ๑๐๐ เม็ด ตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น คณะกรรมการประกวดราคาฯ พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน ๒ ราย โดยทั้ง ๒ รายไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเนื่องจาก มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ คือ ไม่ได้ยื่นเอกสารการศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตตามที่กำหนด คณะกรรมการประกวดราคาฯ จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)