เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Update Delete

หัวเรื่องเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดอื่น ๆ
ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 6-11 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ทางเว็บไซต์ www.phayaohospital.go.th
2. ทาง E-mail Address : phh5601@health.moph.go.th
3. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพะเยา เลขที่ 269 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 5600
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2017-10-06
วันที่สิ้นสุดประกาศ2017-10-11