ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet และ Donepezil 10 mg tablet

ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet และ Donepezil 10 mg tablet

Update Delete

หัวเรื่องประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet และ Donepezil 10 mg tablet
รายละเอียด<p>
จังหวัดพะเยาซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า &quot; จังหวัด&quot; มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลพะเยา&nbsp; อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้&nbsp;&nbsp; เวชภัณฑ์ยา&nbsp; คือ<br />
1. Manidipine 20 mg tablet&nbsp; จำนวน&nbsp; 4,000&nbsp; กล่องๆละ&nbsp; 100&nbsp; เม็ด<br />
2. Donepezil&nbsp; 10 mg tablet&nbsp; จำนวน&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700&nbsp; กล่องๆละ&nbsp; 28&nbsp; เม็ด</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)