ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ประกาศวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖

ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ประกาศวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖

Update Delete

หัวเรื่องร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ประกาศวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖
รายละเอียด<p>
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๘๕๒ ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)