ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556

ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556

Update Delete

หัวเรื่องร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556
รายละเอียด<p>
โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติให้ดำเนิการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลพะเยา</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)